นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

เว็บไซต์อีสานเดลี่ (Esan Daily) ขอแจ้งให้ท่านที่ติดต่อมายังอีสานเดลี่ทราบว่า อีสานเดลี่มีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ติดต่อมาใช้บริการของอีสานเดลี่ ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และเมื่อท่านติดต่อมายังอีสานเดลี่ ส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่อีสานเดลี่ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ประสานงาน และ/หรือการให้บริการจากอีสานเดลี่ให้แก่ท่าน อีสานเดลี่จะถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อีสานเดลี่ประมวลผล อีสานเดลี่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จากหลายช่องทาง ดังนี้ 

(1) ได้รับโดยตรง จากการติดต่อสื่อสารระหว่างอีสานเดลี่และท่าน 

(2) ได้รับทางอ้อมจากการอ้างอิงจากบุคคลอื่น ซึ่งท่านอาจให้ความยินยอมให้บุคคลดังกล่าวเปิดเผยส่งต่อข้อ มูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ อีสานเดลี่ 

(3)  เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติด้วยระบบ เมื่อท่านเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือใช้บริการต่าง ๆ ของอีสานเดลี่

ข้อมูลส่วนบุคคลที่อีสานเดลี่มีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม ใช้ และประมวลผลภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้ ได้แก่ 

(1) ชื่อนามสกุล รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องของท่าน หรือของตัวแทนของท่าน (ในกรณีที่ท่านติดต่อมาในนามของนิติบุคคล) ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลเอกสารการแสดงตนของท่าน 

(2) ข้อมูลการติดต่อ อาทิ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือข้อมูล Social Media Account 

(3) ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ  ที่ท่านอาจให้แก่อีสานเดลี่ระหว่างการติดต่อสื่อสาร เช่น ข้อมูลเรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม ข้อมูลความสนใจ หรือข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่อาจระบุตัวตนของท่านได้ซึ่งท่านให้แก่ อีสานเดลี่ โดยตรงผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ  

(4) กรณีการติดต่อผ่าน Website อาจรวมถึงข้อมูลทางเทคนิคของท่าน ได้แก่  IP Address, Cookies รวมถึงข้อมูลพฤติกรรมการสืบค้นของท่าน

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล อีสานเดลี่จำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

(1) เพื่อการจัดการตอบรับการสื่อสารที่ท่านติดต่อมายังอีสานเดลี่ เช่น เพื่อการตอบคำถาม การส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามที่ท่านร้องขอและต้องการ การจัดการข้อร้องเรียน หรือการตอบรับความคิดเห็นต่าง ๆ ที่ท่านให้แก่อีสานเดลี่โดยตรง ผ่านช่องทางการติดต่อสื่อสารต่าง ๆ รวมถึงการประสานงานต่อเนื่องไปจนถึงการให้บริการ การจัดทำสัญญาการให้บริการ และ/หรือการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ที่อีสานเดลี่และท่านอาจตกลงและจัดทำระหว่างกันต่อเนื่อง  

(2) เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่อีสานเดลี่อาจอยู่ภายใต้เงื่อนไขทีต้องปฏิบัติตาม ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดทำเอกสารบัญชี และภาษีสำหรับการให้บริการใด ๆ ที่อีสานเดลี่อาจให้ แก่ท่าน

(3) เพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการปรับปรุงการให้บริการที่อีสานเดลี่จะดำเนินการเพื่อประโยชน์ของท่านให้ดีขึ้น ซึ่งอีสานเดลี่อาจรวบรวม ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประ โยชน์ในการควบคุม การรับประกันคุณภาพ การวิเคราะห์การบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องของอีสานเดลี่รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการฝึกอบรมพนักงาน หรือการวางแผนการให้ปรับปรุงการให้บริการในอนาคต

(4) เพื่อประโยชน์ในการปกป้องและต่อสู้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของอีสานเดลี่ ในกรณีที่อาจเกิดข้อพิพาท ระหว่างท่านและอีสานเดลี่ ไม่ว่าในลักษณะใด และ

(5) กรณีที่อีสานเดลี่อาจได้รับความยินยอม ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลด้วยจุดประสงค์เฉพาะเจาะจงจากท่าน เช่น เพื่อการติดต่อประชาสัมพันธ์ทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ อีสานเดลี่จะประมวลผลข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว

ระยะเวลาในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นทั้งหมด อีสานเดลี่จำเป็นต้องเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา ดังนี้ 

(1) สำหรับการประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์การให้บริการ การจัดทำสัญญา และ/หรือการปฏิบัติสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญา อีสานเดลี่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตราบเท่าที่อีสานเดลี่ยังมีหน้าที่ให้บริการแก่ท่าน 

(2) สำหรับการประมวลผลข้อมูล ด้วยวัตถุประสงค์การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของอีสานเดลี่ อีสานเดลี่จำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไว้ตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

(3) สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจ และ/หรือการปรับปรุงการให้บริการ  อีสานเดลี่สงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลนั้นเท่าที่อีสานเดลี่อาจ มีความจำเป็นทางธุรกิจ โดยรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลเกินสมควร

(4) สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อการปกป้องและต่อสู้สิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของอีสานเดลี่ อีสานเดลี่มีความจำเป็นเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตลอดอายุความที่เกี่ยวข้อง และ

(5) กรณีที่ท่านให้ความยินยอมแก่อีสานเดลี่ ในการประมวลผลข้อมูลด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะ อีสานเดลี่จะประมวล ผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจนกว่าท่านจะถอนความยินยอม

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผย ยกเว้นเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่อีสานเดลี่จำเป็นต้องดำเนินการ ให้แก่ กลุ่มบุคคลดังนี้ 

(1) การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่ ผู้ให้บริการภายนอกของอีสานเดลี่ ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนอีสานเดลี่ในการให้บริการแก่ท่าน รวมถึงที่ปรึกษาด้านการดำเนินธุรกิจของอีสานเดลี่ โดยอีสานเดลี่จะส่งต่อและเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามขอบเขตของวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และบนพื้นฐานเท่าที่จำเป็นเท่านั้น หรือ 

(2) กรณีที่อีสานเดลี่อาจอยู่ภายใต้บังคับคำสั่งหรือคำพิพากษา ของหน่วยงานราชการ อีสานเดลี่อาจมีความจำเป็นในการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่หน่วยงานดังกล่าว

อีสานเดลี่รับประกันการจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ อีสานร้อยเดลี่จะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะตามความเหมาะสม และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

สิทธิของเจ้าของข้อมูล อีสานเดลี่เคารพสิทธิของท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถติดต่ออีสานเดลี่ เพื่อขอใช้สิทธิของท่าน ซึ่งได้แก่

(1) สิทธิในการถอนความยินยอม

(2) สิทธิในการขอเข้าถึง

(3) สิทธิในการขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

(4) สิทธิในการขอปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง

(5) สิทธิในการขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

(6) สิทธิในการขอโอนถ่ายข้อมูลที่เก็บบันทึกในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถถ่ายโอนได้ง่าย รวมถึงการโอนถ่ายไปให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น

(7) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลของท่านเมื่อหมดความจำเป็น

(8) สิทธิในการขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลชั่วคราว และ

(8) สิทธิในการร้องเรียนได้ 

ข้อมูลติดต่ออีสานเดลี่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ที่อยู่: 6 หมู่ 9 ตำบลตาคง อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 32150

อีเมล : info@esandaily.com

 

ส่งข้อความถึงเรา

Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field