ข้าวขาวหอมมะลิ สุรินทร์

ข้าวขาวหอมมะลิ สุรินทร์

ประวัติของข้าวหอมมะลิสุรินทร์มีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับประเพณีการปลูกข้าวอันยาวนานของไทย มีการปลูกข้าวในประเทศมากว่า 5,500 ปี และพบหลักฐานของเปลือกข้าวในซากโบราณ อย่างไรก็ตาม การปลูกข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นหลังจากที่รัฐบาลได้ปรับปรุงพันธุ์และรับรองพันธุ์ในปี พ.ศ. 2502 ภายใต้ชื่อ “ขาวดอกมะลิ 105” ข้าวชนิดนี้ขึ้นชื่อเรื่องความหอม เมล็ดยาว และเนื้อสัมผัสที่นุ่ม มันจึงกลายเป็นพืชหลักในภูมิภาคนี้อย่างรวดเร็ว โครงการปฏิวัติเขียวริเริ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการผลิตธัญพืชต่างๆในภูมิภาค ช่วยกระตุ้นการเพาะพันธุ์ข้าวที่ให้ได้ผลผลิตสูงในประเทศไทย โดยให้ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการจากสหรัฐอเมริกามาช่วยในปรับปรุงการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวหอมมะลิในท้องถิ่น ในจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการเก็บตัวอย่างข้าว เพื่อการพัฒนาคัดเลือกสายพันธุ์ขาวหอมมะลิแท้ 100 % จังหวัดสุรินทร์มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 บริสุทธิ์ ได้ในปริมาณมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดด้านความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ ทั้งนี้เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่ของภูมิภาคนี้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์และแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียวซึ่งเหมาะแก่การปลูก ข้าวขาวหอมมะลิ สุรินทร์ และยังได้ผลดีอีกด้วย วันนี้ทีมงานอีสานเดลี่จึงนำเคล็ดลับการปลูกข้าวหอมมะลิมาฝากกัน 

“กว่าจะกลายมาเป็นข้าวหอมมะลิสุรินทร์ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน”

วิธีการปลูกข้าวหอมมะลิสุรินทร์โดยเราจะเริ่มที่ละขั้นตอน

 • การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์: เลือกเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงจากแหล่งที่มีชื่อเสียง ซึ่งได้รับการรับรองความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์และตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์ 

ข้าวขาวหอมมะลิ สุรินทร์

 • การเตรียมดิน: ควรไถพรวนดินและปรับระดับเพื่อให้มีการกระจายน้ำอย่างสม่ำเสมอ ควรเตรียมดินให้อุ้มน้ำได้ดีโดยการตีดินให้ร่วนซุยและตากแดดไว้เพื่อกำจัดวัชพืช นาข้าวในจังหวัดสุรินทร์ถูกสร้างและแบ่งออกเป็นแปลงเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว มีนาสองแบบคือลุ่มดอนกับนาดอน พื้นที่นาดอนหมายถึงที่สูงจะเหมาะสำหรับปลูกข้าวพันธุ์ กข15 รุ่นเก็บเกี่ยวสั้น ส่วนพื้นที่นาลุ่ม เหมาะสำหรับปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 รุ่นเก็บเกี่ยวยาวจะได้น้ำหนักดี
 • การหว่าน: เกษตรกรสามารถหว่านเมล็ดลงในแปลงปลูกได้โดยตรงเลย หรืออาจจะหยอเมล็ดเป็นแถวและรักษาระยะห่างตามคำแนะนำสำหรับสายพันธุ์
 • การจัดการน้ำ: ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ต้องการน้ำมากตลอดวงจรการเจริญเติบโต ควรให้น้ำสม่ำเสมอโดยการใช้น้ำชลประทานหรือน้ำฝนก็ได้ เเต่ส่วนใหญ่แล้วการปลูกข้าวหอมมะลิจะปลูกเป็นนาปี ใช้น้ำฝนเพียงอย่างเดียว  และต้องแน่ใจว่ามีการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำท่วมนาข้าว

ข้าวขาวหอมมะลิ สุรินทร์

 • การให้ปุ๋ย:การใส่ปุ๋ยควรเป็นไปตามสถานะความอุดมสมบูรณ์ของดิน และความต้องการธาตุอาหารของพืช โดยปกติจะใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในอัตราส่วนที่กำหนด
 • การควบคุมศัตรูพืชและโรค: ข้าวหอมมะลิสุรินทร์อ่อนแอต่อโรคและแมลงต่างๆ ควรมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและมาตรการควบคุมอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันความเสียหาย
 • การเก็บเกี่ยว: ระยะเวลาที่ข้าวหอมมะลิสุรินทร์เติบโตและสุกพร้อมเก็บเกี่ยวนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ภูมิอากาศ และวิธีการปลูก โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาการเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิสุรินทร์จะอยู่ที่ประมาณ 120-150 วัน หรือประมาณ 4-5 เดือน

ในระยะแรก ต้นข้าวจะเติบโตเป็นพืช รากและยอดอ่อนจะพัฒนา หลังจากนั้นพืชจะเข้าสู่ระยะสืบพันธุ์ และจะเริ่มสร้างรวงที่มีเมล็ดข้าว ในระยะนี้ พืชต้องการน้ำและสารอาหารมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของธัญพืช เมื่อรวงข้าวสุกเต็มที่และก้านเปลี่ยนเป็นสีทองแล้ว พืชผลก็พร้อมเก็บเกี่ยว ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเก็บเกี่ยวคือเมื่อเมล็ดข้าวมีขนาดโตเต็มที่ และความชื้นของเมล็ดข้าวลดลงเหลือประมาณ 18-20% การเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิสุรินทร์โดยทั่วไปจะทำด้วยมือหรือใช้เครื่องเกี่ยวนวด หลังการเก็บเกี่ยว มักจะนวดข้าวเพื่อแยกเมล็ดข้าวออกจากฟางข้าว การปลูกข้าวหอมมะลิสุรินทร์ต้องมีการวางแผน การจัดการ และการดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้ต้นข้าวแข็งแรงและได้ผลผลิตดี 

เคล็ดลับในการปลูกข้าวหอมมะลิสุรินทร์

 • การเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม: เลือกเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงจากแหล่งที่มีชื่อเสียงซึ่งได้รับการรับรองว่าบริสุทธิ์และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดสำหรับพันธุ์
 • การเตรียมดิน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดินมีการระบายน้ำดี อุดมสมบูรณ์ และมีระดับ pH ประมาณ 6.0-7.0 เพิ่มอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 • การจัดการน้ำ: ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ต้องการน้ำปริมาณมากตลอดวงจรการเจริญเติบโต ดังนั้นต้องแน่ใจว่านามีระบบชลประทานและการระบายน้ำที่เหมาะสม
 • การใส่ปุ๋ย: ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในปริมาณที่เหมาะสม ตามความอุดมสมบูรณ์ของดินและความต้องการของพืช
 • การควบคุมศัตรูพืชและโรค: ตรวจสอบพืชผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาศัตรูพืชและโรค และใช้มาตรการควบคุมอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปลูกข้าว
 • การจัดการวัชพืช: รักษาพื้นที่ให้ปราศจากวัชพืช เนื่องจากพวกมันสามารถแย่งน้ำและสารอาหารกับพืชผลได้
 • วิธีการปลูก: ปลูกต้นกล้าข้าวเป็นแถวและรักษาระยะห่างระหว่างต้นที่แนะนำ
 • การปลูกพืชหมุนเวียน: ปลูกพืชหมุนเวียนร่วมกับพืชอื่นๆ เพื่อปรับปรุงความสมบูรณ์ของดิน และลดการสะสมของศัตรูพืชและโรค
 • การเก็บเกี่ยว: เก็บเกี่ยวพืชผลเมื่อเมล็ดข้าวสุกเต็มที่และก้านเปลี่ยนเป็นสีทอง

ข้าวขาวหอมมะลิ สุรินทร์

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่เกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับประเพณีการปลูกข้าวอันยาวนานของไทย ลักษณะพิเศษเฉพาะของมัน กลิ่นหอมและมีคุณค่าทางโภชนาการ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ไม่เพียงแต่มีกลิ่นหอมและรสชาติเท่านั้น แต่ยังมีคุณค่าทางอาหารอีกด้วย มีวิตามินบี 1 และบี 2 ซึ่งช่วยป้องกันโรคเหน็บชาและโรคปากนกกระจอก นอกจากนี้ยังมีไนอะซินซึ่งช่วยในการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้ และโปรตีนซึ่งส่งเสริมการเจริญเติบโต นอกจากนี้ ข้าวยังมีไขมัน แคลเซียม และฟอสฟอรัส ซึ่งช่วยในการทำงานของระบบประสาท กล้ามเนื้อ และพัฒนาการของกระดูกและฟัน โอเมก้า3 ไม่ได้มีอยู่แค่ในปลาทะเลแต่เพียงเท่านั้น ภายในข้าวชนิดนี้ก็มีกรดดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน เป็นสารที่จะช่วยส่งเสริมการทำงานของสมอง และช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อมได้และยังมีมีโอเมก้า6 ภายในข้าวหอมจะมีโอเมก้า 6 ที่จะช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ช่วยพัฒนาระบบสืบพันธุ์ และช่วยลดภาวะการมีบุตรยากได้ ด้วยเหตุนี้ข้าวขาวหอมมะลิสุรินทร์จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย และยังเป็นข้าวที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยประเทสไทยสามารถส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก ทำให้เกษตรกรสามารถสรัางรายได้เป็นกอบเป็นกำได้ดีอีกด้วย คุณประโยชน์มากมายขนาดนี้แล้ว หากใครมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนจังหวัดสุรินทร์ก็อย่าลืมอุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูก ข้าวขาวหอมมะลิ สุรินทร์ กันด้วยนะครับ

 

Tags: ของอร่อย, ของแซบ, ข้าว, ข้าวส่งออก, ข้าวหอม, ข้าวหอมทุ่งกุลา, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวหอมสุรินทร์, ทุ่งกุลาร้องไห้, ประโยชน์มากมาย, ปลูกง่าย, พืชเศรษฐกิจ, มะลิ, วิตามิน, สุรินทร์, หวาน, หอม, อร่อย, ออร์การนิค, อิสาน, อีสาน, แซบ
ข้าวขาวหอมมะลิ สุรินทร์

ข้าวขาวหอมมะลิ สุรินทร์

ประวัติของข้าวหอมมะลิสุรินทร์มีความเกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับประเพณีการปลูกข้าวอันยาวนานของไทย มีการปลูกข้าวในประเทศมากว่า 5,500 ปี และพบหลักฐานของเปลือกข้าวในซากโบราณ อย่างไรก็ตาม การปลูกข้าวหอมมะลิในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเริ่มขึ้นหลังจากที่รัฐบาลได้ปรับปรุงพันธุ์และรับรองพันธุ์ในปี พ.ศ. 2502 ภายใต้ชื่อ “ขาวดอกมะลิ 105” ข้าวชนิดนี้ขึ้นชื่อเรื่องความหอม เมล็ดยาว และเนื้อสัมผัสที่นุ่ม มันจึงกลายเป็นพืชหลักในภูมิภาคนี้อย่างรวดเร็ว โครงการปฏิวัติเขียวริเริ่มขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เพื่อส่งเสริมการผลิตธัญพืชต่างๆในภูมิภาค ช่วยกระตุ้นการเพาะพันธุ์ข้าวที่ให้ได้ผลผลิตสูงในประเทศไทย โดยให้ผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการจากสหรัฐอเมริกามาช่วยในปรับปรุงการพัฒนาการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวขาวหอมมะลิในท้องถิ่น ในจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่มีการเก็บตัวอย่างข้าว เพื่อการพัฒนาคัดเลือกสายพันธุ์ขาวหอมมะลิแท้ 100 % จังหวัดสุรินทร์มีชื่อเสียงในด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และ กข 15 บริสุทธิ์ ได้ในปริมาณมากที่สุด ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดที่เข้มงวดด้านความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ ทั้งนี้เนื่องจากภูมิประเทศส่วนใหญ่ของภูมิภาคนี้มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์และแหล่งน้ำธรรมชาติเป็นดินร่วนปนทรายและดินเหนียวซึ่งเหมาะแก่การปลูก ข้าวขาวหอมมะลิ สุรินทร์ และยังได้ผลดีอีกด้วย วันนี้ทีมงานอีสานเดลี่จึงนำเคล็ดลับการปลูกข้าวหอมมะลิมาฝากกัน 

“กว่าจะกลายมาเป็นข้าวหอมมะลิสุรินทร์ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบัน”

วิธีการปลูกข้าวหอมมะลิสุรินทร์โดยเราจะเริ่มที่ละขั้นตอน

 • การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์: เลือกเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงจากแหล่งที่มีชื่อเสียง ซึ่งได้รับการรับรองความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์และตรงตามมาตรฐานสายพันธุ์ 

ข้าวขาวหอมมะลิ สุรินทร์

 • การเตรียมดิน: ควรไถพรวนดินและปรับระดับเพื่อให้มีการกระจายน้ำอย่างสม่ำเสมอ ควรเตรียมดินให้อุ้มน้ำได้ดีโดยการตีดินให้ร่วนซุยและตากแดดไว้เพื่อกำจัดวัชพืช นาข้าวในจังหวัดสุรินทร์ถูกสร้างและแบ่งออกเป็นแปลงเพื่อให้มีน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว มีนาสองแบบคือลุ่มดอนกับนาดอน พื้นที่นาดอนหมายถึงที่สูงจะเหมาะสำหรับปลูกข้าวพันธุ์ กข15 รุ่นเก็บเกี่ยวสั้น ส่วนพื้นที่นาลุ่ม เหมาะสำหรับปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 รุ่นเก็บเกี่ยวยาวจะได้น้ำหนักดี
 • การหว่าน: เกษตรกรสามารถหว่านเมล็ดลงในแปลงปลูกได้โดยตรงเลย หรืออาจจะหยอเมล็ดเป็นแถวและรักษาระยะห่างตามคำแนะนำสำหรับสายพันธุ์
 • การจัดการน้ำ: ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ต้องการน้ำมากตลอดวงจรการเจริญเติบโต ควรให้น้ำสม่ำเสมอโดยการใช้น้ำชลประทานหรือน้ำฝนก็ได้ เเต่ส่วนใหญ่แล้วการปลูกข้าวหอมมะลิจะปลูกเป็นนาปี ใช้น้ำฝนเพียงอย่างเดียว  และต้องแน่ใจว่ามีการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้น้ำท่วมนาข้าว

ข้าวขาวหอมมะลิ สุรินทร์

 • การให้ปุ๋ย:การใส่ปุ๋ยควรเป็นไปตามสถานะความอุดมสมบูรณ์ของดิน และความต้องการธาตุอาหารของพืช โดยปกติจะใช้ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในอัตราส่วนที่กำหนด
 • การควบคุมศัตรูพืชและโรค: ข้าวหอมมะลิสุรินทร์อ่อนแอต่อโรคและแมลงต่างๆ ควรมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอและมาตรการควบคุมอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันความเสียหาย
 • การเก็บเกี่ยว: ระยะเวลาที่ข้าวหอมมะลิสุรินทร์เติบโตและสุกพร้อมเก็บเกี่ยวนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น ความอุดมสมบูรณ์ของดิน ภูมิอากาศ และวิธีการปลูก โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาการเจริญเติบโตของข้าวหอมมะลิสุรินทร์จะอยู่ที่ประมาณ 120-150 วัน หรือประมาณ 4-5 เดือน

ในระยะแรก ต้นข้าวจะเติบโตเป็นพืช รากและยอดอ่อนจะพัฒนา หลังจากนั้นพืชจะเข้าสู่ระยะสืบพันธุ์ และจะเริ่มสร้างรวงที่มีเมล็ดข้าว ในระยะนี้ พืชต้องการน้ำและสารอาหารมากขึ้นเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของธัญพืช เมื่อรวงข้าวสุกเต็มที่และก้านเปลี่ยนเป็นสีทองแล้ว พืชผลก็พร้อมเก็บเกี่ยว ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับการเก็บเกี่ยวคือเมื่อเมล็ดข้าวมีขนาดโตเต็มที่ และความชื้นของเมล็ดข้าวลดลงเหลือประมาณ 18-20% การเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิสุรินทร์โดยทั่วไปจะทำด้วยมือหรือใช้เครื่องเกี่ยวนวด หลังการเก็บเกี่ยว มักจะนวดข้าวเพื่อแยกเมล็ดข้าวออกจากฟางข้าว การปลูกข้าวหอมมะลิสุรินทร์ต้องมีการวางแผน การจัดการ และการดูแลที่เหมาะสมเพื่อให้ต้นข้าวแข็งแรงและได้ผลผลิตดี 

เคล็ดลับในการปลูกข้าวหอมมะลิสุรินทร์

 • การเลือกเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม: เลือกเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูงจากแหล่งที่มีชื่อเสียงซึ่งได้รับการรับรองว่าบริสุทธิ์และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดสำหรับพันธุ์
 • การเตรียมดิน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าดินมีการระบายน้ำดี อุดมสมบูรณ์ และมีระดับ pH ประมาณ 6.0-7.0 เพิ่มอินทรียวัตถุ เช่น ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก เพื่อปรับปรุงความอุดมสมบูรณ์ของดิน
 • การจัดการน้ำ: ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ต้องการน้ำปริมาณมากตลอดวงจรการเจริญเติบโต ดังนั้นต้องแน่ใจว่านามีระบบชลประทานและการระบายน้ำที่เหมาะสม
 • การใส่ปุ๋ย: ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมในปริมาณที่เหมาะสม ตามความอุดมสมบูรณ์ของดินและความต้องการของพืช
 • การควบคุมศัตรูพืชและโรค: ตรวจสอบพืชผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อหาศัตรูพืชและโรค และใช้มาตรการควบคุมอย่างทันท่วงทีเพื่อป้องกันความเสียหายใดๆที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการปลูกข้าว
 • การจัดการวัชพืช: รักษาพื้นที่ให้ปราศจากวัชพืช เนื่องจากพวกมันสามารถแย่งน้ำและสารอาหารกับพืชผลได้
 • วิธีการปลูก: ปลูกต้นกล้าข้าวเป็นแถวและรักษาระยะห่างระหว่างต้นที่แนะนำ
 • การปลูกพืชหมุนเวียน: ปลูกพืชหมุนเวียนร่วมกับพืชอื่นๆ เพื่อปรับปรุงความสมบูรณ์ของดิน และลดการสะสมของศัตรูพืชและโรค
 • การเก็บเกี่ยว: เก็บเกี่ยวพืชผลเมื่อเมล็ดข้าวสุกเต็มที่และก้านเปลี่ยนเป็นสีทอง

ข้าวขาวหอมมะลิ สุรินทร์

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์มีประวัติศาสตร์อันยาวนานที่เกี่ยวพันอย่างลึกซึ้งกับประเพณีการปลูกข้าวอันยาวนานของไทย ลักษณะพิเศษเฉพาะของมัน กลิ่นหอมและมีคุณค่าทางโภชนาการ ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ไม่เพียงแต่มีกลิ่นหอมและรสชาติเท่านั้น แต่ยังมีคุณค่าทางอาหารอีกด้วย มีวิตามินบี 1 และบี 2 ซึ่งช่วยป้องกันโรคเหน็บชาและโรคปากนกกระจอก นอกจากนี้ยังมีไนอะซินซึ่งช่วยในการทำงานของกระเพาะอาหารและลำไส้ และโปรตีนซึ่งส่งเสริมการเจริญเติบโต นอกจากนี้ ข้าวยังมีไขมัน แคลเซียม และฟอสฟอรัส ซึ่งช่วยในการทำงานของระบบประสาท กล้ามเนื้อ และพัฒนาการของกระดูกและฟัน โอเมก้า3 ไม่ได้มีอยู่แค่ในปลาทะเลแต่เพียงเท่านั้น ภายในข้าวชนิดนี้ก็มีกรดดังกล่าวด้วยเช่นเดียวกัน เป็นสารที่จะช่วยส่งเสริมการทำงานของสมอง และช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อมได้และยังมีมีโอเมก้า6 ภายในข้าวหอมจะมีโอเมก้า 6 ที่จะช่วยทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง ช่วยพัฒนาระบบสืบพันธุ์ และช่วยลดภาวะการมีบุตรยากได้ ด้วยเหตุนี้ข้าวขาวหอมมะลิสุรินทร์จึงได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย และยังเป็นข้าวที่สร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยประเทสไทยสามารถส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก ทำให้เกษตรกรสามารถสรัางรายได้เป็นกอบเป็นกำได้ดีอีกด้วย คุณประโยชน์มากมายขนาดนี้แล้ว หากใครมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนจังหวัดสุรินทร์ก็อย่าลืมอุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูก ข้าวขาวหอมมะลิ สุรินทร์ กันด้วยนะครับ

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Tags: ของอร่อย, ของแซบ, ข้าว, ข้าวส่งออก, ข้าวหอม, ข้าวหอมทุ่งกุลา, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวหอมสุรินทร์, ทุ่งกุลาร้องไห้, ประโยชน์มากมาย, ปลูกง่าย, พืชเศรษฐกิจ, มะลิ, วิตามิน, สุรินทร์, หวาน, หอม, อร่อย, ออร์การนิค, อิสาน, อีสาน, แซบ