การปลูก มะพร้าวนำ้หอม ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวระยะยาว

มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจในเขตเมืองร้อนท่ีมีประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะในประเทศไทยก็มีมากมายหลากหลายเมนูที่ต้องใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบหลัก ในการทำอาหารที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศของเราได้เป็นอย่างมาก ท้ังน้ีเพราะแทบทุกส่วนของมะพร้าวนั้นมีประโยชน์แทบทั้งสิ้น โดยเริ่มจากรากไปจนถึงยอดกันเลยทีเดียว และ มะพร้าวน้ำหอม ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมและปลูกกันอย่างกว้างขวาง เพราะมีคุณลักษณะพิเศษ ด้วยชื่อที่มีความหอม เนื้อหวาน รสชาติกลมกล่อม สามารถทานเป็นผลไม้สดได้เลยจึงทำให้ง่ายต่อการทาน และหาทานได้ไม่ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแช่ตู้เย็นแล้ว หวานชื่นใจขึ้นไปอีกเป็นเท่าตัวเลย ทั้งนี้ การปลูก มะพร้าวนำ้หอม จะหอมหวานมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยเช่นกัน เนื่องจาก มะพร้าวน้ำหอม นั้นต้องใช้น้ำเป็นปัจจัยหลักใน การปลูก มะพร้าวนำ้หอม ต้องปลูกในพื้นที่ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอตลอดปีประมาณ 1500-2000 มิลลิลิตรต่อปี และไม่ควรน้อยกว่า 50 มิลลิลิตร นานเกิน 3 เดือน แหล่งน้ําเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิง เพราะจะช่วยให้ผลผลิต มะพร้าวน้ำหอม ได้ตลอดปี ถ้าขาดน้ําจะทําให้ผลผลิต มะพร้าวน้ำหอม ทิ้งช่วง นั่นหมายความว่าถ้าฝนไม่ตกเลยเกษตรกรจำเป็นต้องมีแหล่งน้ำเสริมด้วย อย่างเช่นการขุดเจาะน้ำบาดาลก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ โดยอาจจะใช้โซล่าเซลล์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางด้วย

นอกจากน้ำแล้วสภาพภูมิอากาศก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการเจริญเติบโตของมะพร้าว และคุณภาพของผลผลิต โดยอนุหภูมิที่เหมาะสมควรเป็นพื้นท่ีที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส แสงแดดจัด ต้นมะพร้าวควรได้รับแสงแดดอย่างน้อยวันละ 5 ชั่วโมง แสงแดดสาดส่องสม่ำเสมอตลอดปี จึงจะเติบโตดี ซึ่งประเทศไทยนั้นเรียกได้ว่าแดดจัดอยู่แล้ว จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกมะพร้าวน้ำหอมมาก

“การปลูก มะพร้าวนำ้หอม ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวเป็นสิบปี”

อีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงนั่นก็คือ ดิน ควรมีการทดสอบดินก่อนการปลูกเพื่อวัดหาค่าความเป็นกรดด่างของดิน ดินจะต้องไม่เปรี้ยวหรือเค็มจัด มะพร้าวสามารถเจริญได้เกือบสภาพดินแต่ต้องมีการให้ปุ๋ยที่สม่ำเสมอเพียงพอ และความชื้นต้องพอเหมาะ ดินที่มะพร้าวสามารถให้ผลผลิตดีที่สุด ถ้าเป็นดินน้ําไหล ทรายมูล ท่ีเกิดจากน้ําพัดพามาสะสม เช่น ดินริมแม่น้ํา จะปลูกมะพร้าวได้ดีที่สุด แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าดินชนิดอื่นจะปลูกไม่ได้ แต่ที่กล่าวมาข้างต้นคือดินที่มะพร้าวสามารถให้ผลผลิตดีนั่นเอง เมื่อเราศึกษาเรื่องดินแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการปลูกมะพร้าว

ขั้นตอน การปลูก มะพร้าวนำ้หอม

การปลูก มะพร้าวนำ้หอม จะต้องปรับพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมด้วยเช่นกัน 

การปลูกในที่ลุ่มน้ําท่วมขัง เกษตรกรจําเป็นจะต้องทำการยกร่องให้สูงกว่าระดับน้ํา ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร คันร่องจะต้องกว้างประมาณ 5-8 เมตร ร่องลึก 2 เมตร กว้าง 1.5-2 เมตร เพื่อใช้ในการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือสามารถระบายน้ำได้ในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำเยอะเกินไป ไม่ให้น้ำท่วมขัง ป้องกันรากเน่า เกษตรกรจะต้องทำการกำจัดวัชพืช ให้โล่งเตียน โค่นต้นไม้และขุดรากออกให้หมด เพื่อให้ดินร่วนซุย และไม่มีอะไรไปแย่งอาหารหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นมะพร้าวนั่นเอง และยังง่ายต่อการดูแลบำรุงรักษาอีกด้วย

แปลงปลูก มะพร้าวน้ำหอม จะต้องกำจัดวัชพืชออกให้หมด

ข้อแนะนำในการปลูกมะพร้าว เกษตรกรไม่ควรปลูกในพื้นท่ีเป็นดินดาน หรือเป็นช้ันหินที่มีหน้าดินลึกน้อยกว่า 1 เมตร เนื่องจากดินลักษณะนี้จะไม่สารอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโต ทำให้ต้นมะพร้าวเจริญเติบโตได้ช้ากว่าดินชนิดอื่น เพราะฉะนั้นจะต้องใช้เวลาในการบำรุงดิน ซึ่งทำให้ต้นทุนของเราอาจจะสูงขึ้นตามไปด้วย 

การเตรียมหลุมใน การปลูก มะพร้าวนำ้หอม

เกษตรกรจะต้องเตรียมหลุมในการปลูกมะพร้าวก่อน ด้วยการขุดหลุมขนาดกว้าง ลึก ยาวประมาณ 1 เมตร โดยขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลานานสักหน่อยในการเตรียมหลุมปลูกโดยจะต้องทำล่วงหน้า 1 เดือนก่อนการปลูก และการขุดดินนั้นจำเป็นจะต้องแยกดินชั้นบนและดินชั้นล่างไว้คนละด้านของขอบหลุม ตากดินทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน จากนั้นใช้เศษหญ้า ฟางข้าว หรือเศษใบไม้รองก้นหลุมประมาณ 30 เซนติเมตร ส่วนดินชั้นบนให้นำไปผสมกับปู่ยคอก สัดส่วน ดิน 1 ส่วนผสมกับปุ๋ยคอก 7 ส่วนรองก้นหลุม แล้วใส่ดินล่างผสมกับปุ๋ยหินฟอสเฟต สูตร 0-30-0 ใส่ลงให้เต็มหลุมทิ้งไว้จนถึงฤดูฝน ฤดูฝนจะเป็นฤดูที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกมะพร้าว ด้วยสภาพอากาศ อุนหภูมิ น้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นมะพร้าว ทั้งยังให้เวลากับปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ก้นหลุมย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยสำหรับต้นมะพร้าว ส่วนปุ๋ยหินฟอสเฟต (Rock Phosphate) จะใช้เป็นวัตถุดิบบำรุงดิน ช่วยให้พืชออกรากมาก โตเร็วขึ้น ลดความเป็นกรดในดิน ช่วยเพิ่มแร่ธาตุในดินที่ละลายได้ให้มากขึ้น ใส่ลงดินหรือใช้รองก้นหลุมเพื่อให้ธาตุฟอสฟอรัสแก่พืช

ต้นกล้า มะพร้าวน้ำหอม

การลงต้นกล้าปลูก เมื่อเราเลือกต้นกล้ามาได้แล้ว ให้ปลูกหลังจากฝนตกหนักสัก 2 คร้ัง จะเริ่มปลูกในช่วงฤดูฝน โดยการปลูกจะขุดดินตรงกลางหลุม ขนาดพอดีเท่ากับผลมะพร้าว จากนั้นให้เอาหน่อมะพร้าววางลงปลูก จัดรากให้เรียบร้อย โดยแผ่ตามธรรมชาติ แล้วทำการเอาดินกลบเหยียบด้านข้างลูกมะพร้าวให้แน่น กลบดินให้เสมอผิวของผลมะพร้าวเป็นอันเสร็จสิ้นการปลูก จากนั้นปักหลักใช้เชือกมัดเพื่อป้องกันลมที่จะทำให้ต้นมะพร้าวโค่นล้ม ต้นกล้าในระยะแรกๆยังคงเป็นต้นอ่อน ดังนั้นเกษตรกรจำเป็นจะต้องทําร่มบังแดดให้ด้วย

ระยะห่างในการปลูกท่ีเหมาะสม คือ ระยะระหว่างต้น 6 เมตร ระยะระหว่างแถว 6 เมตร 

 การดูแลรักษา มะพร้าวนำ้หอม

เนื่องจากในช่วง 1-2 ปีแรกต้นกล้ายังเล็ก จะต้องทำการดูแลเป็นพิเศษ ต้องหมั่นบำรุง ใส่ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดิน กำจัดวัชพืช การให้น้ําเป็นสิ่งจําเป็นมากเป็นอันดับต้นๆ ในฤดูแล้งควรรดน้ําอย่างน้อยอาทิตย์ละคร้ัง เกษตรกรสามารถใช้หญ้าแห้งหรือฟางข้าว

การปลูก มะพร้าวน้ำหอม จะต้องคลุมโคนต้นเพื่อเก็บความชื้น

คลุมโคนเพื่อรักษาความชื้น ทั้งยังสามารถช่วยควบคุมวัชพืชได้อีกทางด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้น้ำหมักราดรดช่วยให้หญ้าแห้งและฟางข้าวย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยบำรุงต้นมะพร้าวไปในตัวเรียกได้ว่าได้ผลประโยชน์แทบทุกทาง 

ศัตรูของมะพร้าวนำ้หอมและวิธีป้องกัน

เมื่อเรารู้จักวิธีการปลูกไปและการบำรุงรักษาไปแล้ว ยังคงมีอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องรู้จัก เพื่อป้องกันความเสียหาย นั่นก็คือศัตรูพืชนั่นเอง  

– ด้วงแรด จะกัดยอดอ่อนของต้นมะพร้าว สังเกตได้จากใบมะพร้าวจะขาดเป็นริ้วๆ รูปสามเหลี่ยม จากนั้นก้านจะหักพับลงมาตรงกลางลำต้น ด้วงจะกัดกินยอดอ่อนของต้นมะพร้าวไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่กำจัดออกไปได้ทันเวลา จะทําให้ต้นมะพร้าวเริ่มโทรมลงไปเรื่อยๆและตายได้ในที่สุด 

วิธีการป้องกันและกําจัดด้วงแรดคือ  การใช้สารสกัดชีวภาพท่ีมีฤทธิ์ในการป้องกันแมลงศัตรูมะพร้าว ฉีดพ่นที่บริเวณที่มีการกัดแทะ โดยฉีดพ่นที่โคนทางมะพร้าว ประมาณ 3 ทางนับจากยอดลงมา และต้องใช้ดินน้ํามันอุดรูด้วงแรดหลังจากการฉีดพ่นแล้ว

– ด้วงงวงหรือด้วงไฟ ตัวหนอนชนิดนี้จะกัดกินส่วนอ่อนของต้นมะพร้าว ทําให้มะพร้าวแคระแกร็น หรือลำต้นบิดเบี้ยว ใบหดสั้น ใบอ่อนจะร่วงหล่น ทำให้โคนต้นมะพร้าวเน่า และตายไปในท่ีสุด

ป้องกันและกําจัด ใช้ดินน้ํามันอุดด้วงหรือทารอยแผลท่ีเกิดขึ้น และพรวนดินถมโคนมะพร้าว อย่าให้รากลอย ใช้สารสกัดชีวภาพท่ีมีฤทธ์ิในการกําจัดแมลงผสมหรือขี้เลื่อยหยอดใส่ตามยอดมะพร้าว หรือรูท่ีพบตัวด้วงงวง

การให้ปุ๋ยต้น มะพร้าวนำ้หอม

การใส่ปุ๋ยคอกสม่ำเสมอจะทำให้ต้นมะพร้าวเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยต้งใส่ทุกปีในสัดส่วน 1 ปิ๊ปต่อต้น การใส่ปุ๋ยคอกให้ใส่ห่างจากโคนต้นประมาณ 15 เซนติเมตร ใส่ในรอบต้นในรัศมี 1.5 เมตร ในฤดูฝน น้ำฝนจะทำการชะล้างหน้าดินไป ฉะนั้นเกษตรกรจึงจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 หรือ 15-15-15 เพื่อบำรุงดินอย่างต่อเนื่อง โดยต้องใส่ประมาณ 2 คร้ังในช่วงฤดูฝนเพื่อให้ต้นมะพร้าวได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ต้นมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโต  

การปลูก มะพ้าวน้ำหอม สามารถปลูกพืชแซมได้

ว่าแต่พื้นที่ปลูกมะพร้าวนั้นเราสามารถปลูกพืชแซมได้ไหม หลายคนคงอยากรู้ว่าถ้าปลูกได้ แล้วพืชชนิดไหนที่ปลูกได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากเกษตรกรบางท่านอาจมีพื้นที่จำกัด

ในการทำสวนมะพร้าวนั้นใน 1-2 ปีแรก ต้นมะพร้าวอ่อนยังมีขนาดทรงพุ่มไม่ได้ใหญ่มากนัก รากยังไม่ได้หยั่งลึก และยังไม่ได้ออกผลผลิต จึงสามารถปลูกพืชที่มีอายุในการเก็บเกี่ยวสั้นๆได้ เช่น ผักสวนครัว พืชตระกูลถั่ว พืชไร่บางชนิด แต่ไม่แนะนำให้ปลูกในระยะยาวเพราะพืชจะแย่งสารอาหารกัน และจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนมะพร้าว

การเก็บเกี่ยว มะพร้าวนำ้หอม

การปลูกมะพร้านั้นอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจะได้เก็บเกี่ยว ผลผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นสามารถทําได้ทุกๆ 20 วัน ต่อการเก็บเกี่ยว 1 ครั้ง เป็นระยะเวลาที่มะพร้าวนั้นจะมีเน้ือเต็มกะลาพอดี ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป น้ำจะหอมหวานกำลังดี หรือท่ีเรียกว่ามะพร้าวเนื้อสองช้ันนั่นเอง การเก็บเก่ียวที่ถูกต้องนั้นควรใช้เชือกผูกทะลาย แล้วหย่อนลงพื้น เพราะจะทําให้มะพร้าวไม่ช้ำ หรือแตกง่าย สามารถยืดระยะเวลาเก็บไว้ได้นานขึ้นไปอีก การสังเกตว่ามะพร้าวนั้นพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วหรือยัง สามารถสังเกตได้จากสีผลบริเวณรอยต่อผลกับขั้วผล จะมีวงขอบสีขาวด้านบนระหว่างผลกับขั้ว ถ้าเห็นวงสีขาวที่แสดงบริเวณ รอยต่อเหลือเพียงเล็กน้อยแสดงว่า นั่นแสดงว่ามะพร้าวนั้นได้ระยะเก็บเกี่ยวพอดี ผลผลิต และลักษณะมะพร้าวอ่อนท่ีดีนั้น จะต้องเริ่มมาจากองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมด เริ่มจาก 

  • ใบมีทางใบเส้นแผ่กระจายรอบลําต้นเมื่อมองทรงพุ่มจากภายนอกจุกคล้ายรูปวงกลม 

การปลูก มะพร้าวน้ำหอม ลักษณะของต้นที่สมบูรณ์

  • จั่น หรือช่อดอก จะต้องมีจั่นอยู่ทุกโคนทางโดยรอบต้น และท่ีจั่นจะมีผลมะพร้าวทุกขนาดอายุติดผลอยู่ 

มะพร้าวน้ำหอม เริ่มติดผล

  • ผล จะต้องมีขนาดสม่ำเสมอทั้งทะลาย โดยน้ำหนักเฉลี่ยต่อผลประมาณ 900 กรัม ลักษณะผลกลมรี เป็นจีบเล็กน้อย

การปลูก มะพร้าวน้ำหอม ที่สมบูรณ์จะต้องออกลูกสม่ำเสมอ

  • ต้นมะพร้าว ลําต้นตั้งตรง แข็งแรง อวบ ปล้องถี่

การปลูก มะพร้าวน้ำหอม ที่ดีจะต้องตั้งตรง

ผลผลิตจากมะพร้าว สามรถนำไปแปรรูปได้หลากหลายเช่นกัน เน้ือมะพร้าวอ่อนนําไปทําขนมหรืออาหาร อาทิ มะพร้าวแก้ว, น้ําส้มสายชูหมักจากน้ํามะพร้าว, แยมมะพร้าว, มะพร้าวกรอบ, กะทิ, เนยมะพร้าว, มะพร้าวแช่อิ่ม, สังขยาทาขนมปัง, วุ้นมะพร้าว, ขนมโสมนัส, พายมะพร้าว, เค้กมะพร้าว, น้ํามะพร้าว กระป๋อง 

ไอศกรีม มะพร้าวน้ำหอม หวาน เป็นอีกหนึ่งผลผลิตที่ได้รับความนิยมมาก

 

ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ทําท่ีเขี่ยบุหรี่, ตระกร้า, พวงกุญแจ, ไม้กวาด, กระเช้า, กระบวย, โคมไฟ, กระจาด, กะโหลกซอ,ฯลฯ มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับเกษตรกรผู้ปลูก เนื่องจากได้รับความนิยมในตลาดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวนิยมดื่มน้ำมะพร้าวที่ผลิตได้ในประเทศไทยของเรา ทำให้ราคานั้นดีดตัวสูงขึ้นจากเดิมมาก เกษตรกรอาจจะต้องใช้เวลานานจนกว่าจะได้ผลผลิต แต่การลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราไปอีกหลาย 10 ปีก็นับว่าคุ้มค่ากับการรอคอย ทั้งเรายังสามารถปลูกพืชอายุสั้นแซมเพื่อสร้างรายได้ในขณะที่เรารอให้มะพร้าวออกผลผลิต ทั้งยังสามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้อีกด้วย หรือจะปลูกไว้ใช้ในครัวเรือนของตนเองก็ไม่ได้ใช้พื้นที่มาก เห็นไหมหละครับว่าการปลูกมะพร้าวนั้นมีประโยชน์มากมายเพียงใด เห็นแบบนี้แล้วเราคงต้องหันมาลองทำกันสักตั้งแล้วหละครับ ไว้โอกาสหน้าทีมงานอีสานเดลี่จะนำเคล็ดลับดีๆอะไรมาฝากกันอีก     

ฝากติดตามบทความดีๆของทีมงานอีสานเดลี่หรือหากมีข้อสงสัยสามารถแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับเราได้ทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย

 

Tags: การปลูกผัก, ของอร่อย, ของแซบ, ประโยชน์มากมาย, ปลูกง่าย, ปลูกมะพร้าว, พืชเศรษฐกิจ, มะพร้าว, มะพร้าวน้ำหอม, วิตามิน, สุดยอดผัก, หวาน, อร่อย, ออร์การนิค, อาชีพเสริม, อิสาน, อีสาน, แซบ

การปลูก มะพร้าวนำ้หอม ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวระยะยาว

มะพร้าวเป็นพืชเศรษฐกิจในเขตเมืองร้อนท่ีมีประโยชน์มากที่สุด โดยเฉพาะในประเทศไทยก็มีมากมายหลากหลายเมนูที่ต้องใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบหลัก ในการทำอาหารที่สามารถสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศของเราได้เป็นอย่างมาก ท้ังน้ีเพราะแทบทุกส่วนของมะพร้าวนั้นมีประโยชน์แทบทั้งสิ้น โดยเริ่มจากรากไปจนถึงยอดกันเลยทีเดียว และ มะพร้าวน้ำหอม ก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมและปลูกกันอย่างกว้างขวาง เพราะมีคุณลักษณะพิเศษ ด้วยชื่อที่มีความหอม เนื้อหวาน รสชาติกลมกล่อม สามารถทานเป็นผลไม้สดได้เลยจึงทำให้ง่ายต่อการทาน และหาทานได้ไม่ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแช่ตู้เย็นแล้ว หวานชื่นใจขึ้นไปอีกเป็นเท่าตัวเลย ทั้งนี้ การปลูก มะพร้าวนำ้หอม จะหอมหวานมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมด้วยเช่นกัน เนื่องจาก มะพร้าวน้ำหอม นั้นต้องใช้น้ำเป็นปัจจัยหลักใน การปลูก มะพร้าวนำ้หอม ต้องปลูกในพื้นที่ที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอตลอดปีประมาณ 1500-2000 มิลลิลิตรต่อปี และไม่ควรน้อยกว่า 50 มิลลิลิตร นานเกิน 3 เดือน แหล่งน้ําเป็นสิ่งจําเป็นอย่างย่ิง เพราะจะช่วยให้ผลผลิต มะพร้าวน้ำหอม ได้ตลอดปี ถ้าขาดน้ําจะทําให้ผลผลิต มะพร้าวน้ำหอม ทิ้งช่วง นั่นหมายความว่าถ้าฝนไม่ตกเลยเกษตรกรจำเป็นต้องมีแหล่งน้ำเสริมด้วย อย่างเช่นการขุดเจาะน้ำบาดาลก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ โดยอาจจะใช้โซล่าเซลล์เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายได้อีกทางด้วย

นอกจากน้ำแล้วสภาพภูมิอากาศก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการเจริญเติบโตของมะพร้าว และคุณภาพของผลผลิต โดยอนุหภูมิที่เหมาะสมควรเป็นพื้นท่ีที่อุณหภูมิเฉลี่ย 27 องศาเซลเซียส แสงแดดจัด ต้นมะพร้าวควรได้รับแสงแดดอย่างน้อยวันละ 5 ชั่วโมง แสงแดดสาดส่องสม่ำเสมอตลอดปี จึงจะเติบโตดี ซึ่งประเทศไทยนั้นเรียกได้ว่าแดดจัดอยู่แล้ว จึงเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมในการปลูกมะพร้าวน้ำหอมมาก

“การปลูก มะพร้าวนำ้หอม ลงทุนครั้งเดียวเก็บเกี่ยวเป็นสิบปี”

อีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องคำนึงถึงนั่นก็คือ ดิน ควรมีการทดสอบดินก่อนการปลูกเพื่อวัดหาค่าความเป็นกรดด่างของดิน ดินจะต้องไม่เปรี้ยวหรือเค็มจัด มะพร้าวสามารถเจริญได้เกือบสภาพดินแต่ต้องมีการให้ปุ๋ยที่สม่ำเสมอเพียงพอ และความชื้นต้องพอเหมาะ ดินที่มะพร้าวสามารถให้ผลผลิตดีที่สุด ถ้าเป็นดินน้ําไหล ทรายมูล ท่ีเกิดจากน้ําพัดพามาสะสม เช่น ดินริมแม่น้ํา จะปลูกมะพร้าวได้ดีที่สุด แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าดินชนิดอื่นจะปลูกไม่ได้ แต่ที่กล่าวมาข้างต้นคือดินที่มะพร้าวสามารถให้ผลผลิตดีนั่นเอง เมื่อเราศึกษาเรื่องดินแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการปลูกมะพร้าว

ขั้นตอน การปลูก มะพร้าวนำ้หอม

การปลูก มะพร้าวนำ้หอม จะต้องปรับพื้นที่ปลูกให้เหมาะสมด้วยเช่นกัน 

การปลูกในที่ลุ่มน้ําท่วมขัง เกษตรกรจําเป็นจะต้องทำการยกร่องให้สูงกว่าระดับน้ํา ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร คันร่องจะต้องกว้างประมาณ 5-8 เมตร ร่องลึก 2 เมตร กว้าง 1.5-2 เมตร เพื่อใช้ในการเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งหรือสามารถระบายน้ำได้ในช่วงฤดูฝนที่มีน้ำเยอะเกินไป ไม่ให้น้ำท่วมขัง ป้องกันรากเน่า เกษตรกรจะต้องทำการกำจัดวัชพืช ให้โล่งเตียน โค่นต้นไม้และขุดรากออกให้หมด เพื่อให้ดินร่วนซุย และไม่มีอะไรไปแย่งอาหารหรือยับยั้งการเจริญเติบโตของต้นมะพร้าวนั่นเอง และยังง่ายต่อการดูแลบำรุงรักษาอีกด้วย

แปลงปลูก มะพร้าวน้ำหอม จะต้องกำจัดวัชพืชออกให้หมด

ข้อแนะนำในการปลูกมะพร้าว เกษตรกรไม่ควรปลูกในพื้นท่ีเป็นดินดาน หรือเป็นช้ันหินที่มีหน้าดินลึกน้อยกว่า 1 เมตร เนื่องจากดินลักษณะนี้จะไม่สารอาหารเพียงพอต่อการเจริญเติบโต ทำให้ต้นมะพร้าวเจริญเติบโตได้ช้ากว่าดินชนิดอื่น เพราะฉะนั้นจะต้องใช้เวลาในการบำรุงดิน ซึ่งทำให้ต้นทุนของเราอาจจะสูงขึ้นตามไปด้วย 

การเตรียมหลุมใน การปลูก มะพร้าวนำ้หอม

เกษตรกรจะต้องเตรียมหลุมในการปลูกมะพร้าวก่อน ด้วยการขุดหลุมขนาดกว้าง ลึก ยาวประมาณ 1 เมตร โดยขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลานานสักหน่อยในการเตรียมหลุมปลูกโดยจะต้องทำล่วงหน้า 1 เดือนก่อนการปลูก และการขุดดินนั้นจำเป็นจะต้องแยกดินชั้นบนและดินชั้นล่างไว้คนละด้านของขอบหลุม ตากดินทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน จากนั้นใช้เศษหญ้า ฟางข้าว หรือเศษใบไม้รองก้นหลุมประมาณ 30 เซนติเมตร ส่วนดินชั้นบนให้นำไปผสมกับปู่ยคอก สัดส่วน ดิน 1 ส่วนผสมกับปุ๋ยคอก 7 ส่วนรองก้นหลุม แล้วใส่ดินล่างผสมกับปุ๋ยหินฟอสเฟต สูตร 0-30-0 ใส่ลงให้เต็มหลุมทิ้งไว้จนถึงฤดูฝน ฤดูฝนจะเป็นฤดูที่เหมาะสมที่สุดในการปลูกมะพร้าว ด้วยสภาพอากาศ อุนหภูมิ น้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักๆ ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นมะพร้าว ทั้งยังให้เวลากับปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ก้นหลุมย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยสำหรับต้นมะพร้าว ส่วนปุ๋ยหินฟอสเฟต (Rock Phosphate) จะใช้เป็นวัตถุดิบบำรุงดิน ช่วยให้พืชออกรากมาก โตเร็วขึ้น ลดความเป็นกรดในดิน ช่วยเพิ่มแร่ธาตุในดินที่ละลายได้ให้มากขึ้น ใส่ลงดินหรือใช้รองก้นหลุมเพื่อให้ธาตุฟอสฟอรัสแก่พืช

ต้นกล้า มะพร้าวน้ำหอม

การลงต้นกล้าปลูก เมื่อเราเลือกต้นกล้ามาได้แล้ว ให้ปลูกหลังจากฝนตกหนักสัก 2 คร้ัง จะเริ่มปลูกในช่วงฤดูฝน โดยการปลูกจะขุดดินตรงกลางหลุม ขนาดพอดีเท่ากับผลมะพร้าว จากนั้นให้เอาหน่อมะพร้าววางลงปลูก จัดรากให้เรียบร้อย โดยแผ่ตามธรรมชาติ แล้วทำการเอาดินกลบเหยียบด้านข้างลูกมะพร้าวให้แน่น กลบดินให้เสมอผิวของผลมะพร้าวเป็นอันเสร็จสิ้นการปลูก จากนั้นปักหลักใช้เชือกมัดเพื่อป้องกันลมที่จะทำให้ต้นมะพร้าวโค่นล้ม ต้นกล้าในระยะแรกๆยังคงเป็นต้นอ่อน ดังนั้นเกษตรกรจำเป็นจะต้องทําร่มบังแดดให้ด้วย

ระยะห่างในการปลูกท่ีเหมาะสม คือ ระยะระหว่างต้น 6 เมตร ระยะระหว่างแถว 6 เมตร 

 การดูแลรักษา มะพร้าวนำ้หอม

เนื่องจากในช่วง 1-2 ปีแรกต้นกล้ายังเล็ก จะต้องทำการดูแลเป็นพิเศษ ต้องหมั่นบำรุง ใส่ปุ๋ย รดน้ำ พรวนดิน กำจัดวัชพืช การให้น้ําเป็นสิ่งจําเป็นมากเป็นอันดับต้นๆ ในฤดูแล้งควรรดน้ําอย่างน้อยอาทิตย์ละคร้ัง เกษตรกรสามารถใช้หญ้าแห้งหรือฟางข้าว

การปลูก มะพร้าวน้ำหอม จะต้องคลุมโคนต้นเพื่อเก็บความชื้น

คลุมโคนเพื่อรักษาความชื้น ทั้งยังสามารถช่วยควบคุมวัชพืชได้อีกทางด้วย นอกจากนี้ยังสามารถใช้น้ำหมักราดรดช่วยให้หญ้าแห้งและฟางข้าวย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยบำรุงต้นมะพร้าวไปในตัวเรียกได้ว่าได้ผลประโยชน์แทบทุกทาง 

ศัตรูของมะพร้าวนำ้หอมและวิธีป้องกัน

เมื่อเรารู้จักวิธีการปลูกไปและการบำรุงรักษาไปแล้ว ยังคงมีอีกหนึ่งเรื่องที่เราจะต้องรู้จัก เพื่อป้องกันความเสียหาย นั่นก็คือศัตรูพืชนั่นเอง  

– ด้วงแรด จะกัดยอดอ่อนของต้นมะพร้าว สังเกตได้จากใบมะพร้าวจะขาดเป็นริ้วๆ รูปสามเหลี่ยม จากนั้นก้านจะหักพับลงมาตรงกลางลำต้น ด้วงจะกัดกินยอดอ่อนของต้นมะพร้าวไปเรื่อยๆ ถ้าเราไม่กำจัดออกไปได้ทันเวลา จะทําให้ต้นมะพร้าวเริ่มโทรมลงไปเรื่อยๆและตายได้ในที่สุด 

วิธีการป้องกันและกําจัดด้วงแรดคือ  การใช้สารสกัดชีวภาพท่ีมีฤทธิ์ในการป้องกันแมลงศัตรูมะพร้าว ฉีดพ่นที่บริเวณที่มีการกัดแทะ โดยฉีดพ่นที่โคนทางมะพร้าว ประมาณ 3 ทางนับจากยอดลงมา และต้องใช้ดินน้ํามันอุดรูด้วงแรดหลังจากการฉีดพ่นแล้ว

– ด้วงงวงหรือด้วงไฟ ตัวหนอนชนิดนี้จะกัดกินส่วนอ่อนของต้นมะพร้าว ทําให้มะพร้าวแคระแกร็น หรือลำต้นบิดเบี้ยว ใบหดสั้น ใบอ่อนจะร่วงหล่น ทำให้โคนต้นมะพร้าวเน่า และตายไปในท่ีสุด

ป้องกันและกําจัด ใช้ดินน้ํามันอุดด้วงหรือทารอยแผลท่ีเกิดขึ้น และพรวนดินถมโคนมะพร้าว อย่าให้รากลอย ใช้สารสกัดชีวภาพท่ีมีฤทธ์ิในการกําจัดแมลงผสมหรือขี้เลื่อยหยอดใส่ตามยอดมะพร้าว หรือรูท่ีพบตัวด้วงงวง

การให้ปุ๋ยต้น มะพร้าวนำ้หอม

การใส่ปุ๋ยคอกสม่ำเสมอจะทำให้ต้นมะพร้าวเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยต้งใส่ทุกปีในสัดส่วน 1 ปิ๊ปต่อต้น การใส่ปุ๋ยคอกให้ใส่ห่างจากโคนต้นประมาณ 15 เซนติเมตร ใส่ในรอบต้นในรัศมี 1.5 เมตร ในฤดูฝน น้ำฝนจะทำการชะล้างหน้าดินไป ฉะนั้นเกษตรกรจึงจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยสูตรเสมอ 16-16-16 หรือ 15-15-15 เพื่อบำรุงดินอย่างต่อเนื่อง โดยต้องใส่ประมาณ 2 คร้ังในช่วงฤดูฝนเพื่อให้ต้นมะพร้าวได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ต้นมะพร้าวชะงักการเจริญเติบโต  

การปลูก มะพ้าวน้ำหอม สามารถปลูกพืชแซมได้

ว่าแต่พื้นที่ปลูกมะพร้าวนั้นเราสามารถปลูกพืชแซมได้ไหม หลายคนคงอยากรู้ว่าถ้าปลูกได้ แล้วพืชชนิดไหนที่ปลูกได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เนื่องจากเกษตรกรบางท่านอาจมีพื้นที่จำกัด

ในการทำสวนมะพร้าวนั้นใน 1-2 ปีแรก ต้นมะพร้าวอ่อนยังมีขนาดทรงพุ่มไม่ได้ใหญ่มากนัก รากยังไม่ได้หยั่งลึก และยังไม่ได้ออกผลผลิต จึงสามารถปลูกพืชที่มีอายุในการเก็บเกี่ยวสั้นๆได้ เช่น ผักสวนครัว พืชตระกูลถั่ว พืชไร่บางชนิด แต่ไม่แนะนำให้ปลูกในระยะยาวเพราะพืชจะแย่งสารอาหารกัน และจะมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นอ่อนมะพร้าว

การเก็บเกี่ยว มะพร้าวนำ้หอม

การปลูกมะพร้านั้นอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจะได้เก็บเกี่ยว ผลผลิต การเก็บเกี่ยวผลผลิตนั้นสามารถทําได้ทุกๆ 20 วัน ต่อการเก็บเกี่ยว 1 ครั้ง เป็นระยะเวลาที่มะพร้าวนั้นจะมีเน้ือเต็มกะลาพอดี ไม่อ่อนหรือแก่เกินไป น้ำจะหอมหวานกำลังดี หรือท่ีเรียกว่ามะพร้าวเนื้อสองช้ันนั่นเอง การเก็บเก่ียวที่ถูกต้องนั้นควรใช้เชือกผูกทะลาย แล้วหย่อนลงพื้น เพราะจะทําให้มะพร้าวไม่ช้ำ หรือแตกง่าย สามารถยืดระยะเวลาเก็บไว้ได้นานขึ้นไปอีก การสังเกตว่ามะพร้าวนั้นพร้อมเก็บเกี่ยวแล้วหรือยัง สามารถสังเกตได้จากสีผลบริเวณรอยต่อผลกับขั้วผล จะมีวงขอบสีขาวด้านบนระหว่างผลกับขั้ว ถ้าเห็นวงสีขาวที่แสดงบริเวณ รอยต่อเหลือเพียงเล็กน้อยแสดงว่า นั่นแสดงว่ามะพร้าวนั้นได้ระยะเก็บเกี่ยวพอดี ผลผลิต และลักษณะมะพร้าวอ่อนท่ีดีนั้น จะต้องเริ่มมาจากองค์ประกอบโดยรวมทั้งหมด เริ่มจาก 

  • ใบมีทางใบเส้นแผ่กระจายรอบลําต้นเมื่อมองทรงพุ่มจากภายนอกจุกคล้ายรูปวงกลม 

การปลูก มะพร้าวน้ำหอม ลักษณะของต้นที่สมบูรณ์

  • จั่น หรือช่อดอก จะต้องมีจั่นอยู่ทุกโคนทางโดยรอบต้น และท่ีจั่นจะมีผลมะพร้าวทุกขนาดอายุติดผลอยู่ 

มะพร้าวน้ำหอม เริ่มติดผล

  • ผล จะต้องมีขนาดสม่ำเสมอทั้งทะลาย โดยน้ำหนักเฉลี่ยต่อผลประมาณ 900 กรัม ลักษณะผลกลมรี เป็นจีบเล็กน้อย

การปลูก มะพร้าวน้ำหอม ที่สมบูรณ์จะต้องออกลูกสม่ำเสมอ

  • ต้นมะพร้าว ลําต้นตั้งตรง แข็งแรง อวบ ปล้องถี่

การปลูก มะพร้าวน้ำหอม ที่ดีจะต้องตั้งตรง

ผลผลิตจากมะพร้าว สามรถนำไปแปรรูปได้หลากหลายเช่นกัน เน้ือมะพร้าวอ่อนนําไปทําขนมหรืออาหาร อาทิ มะพร้าวแก้ว, น้ําส้มสายชูหมักจากน้ํามะพร้าว, แยมมะพร้าว, มะพร้าวกรอบ, กะทิ, เนยมะพร้าว, มะพร้าวแช่อิ่ม, สังขยาทาขนมปัง, วุ้นมะพร้าว, ขนมโสมนัส, พายมะพร้าว, เค้กมะพร้าว, น้ํามะพร้าว กระป๋อง 

ไอศกรีม มะพร้าวน้ำหอม หวาน เป็นอีกหนึ่งผลผลิตที่ได้รับความนิยมมาก

 

ผลิตภัณฑ์จากมะพร้าว ทําท่ีเขี่ยบุหรี่, ตระกร้า, พวงกุญแจ, ไม้กวาด, กระเช้า, กระบวย, โคมไฟ, กระจาด, กะโหลกซอ,ฯลฯ มะพร้าวน้ำหอมเป็นพืชเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้มหาศาลให้กับเกษตรกรผู้ปลูก เนื่องจากได้รับความนิยมในตลาดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับธุรกิจการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวนิยมดื่มน้ำมะพร้าวที่ผลิตได้ในประเทศไทยของเรา ทำให้ราคานั้นดีดตัวสูงขึ้นจากเดิมมาก เกษตรกรอาจจะต้องใช้เวลานานจนกว่าจะได้ผลผลิต แต่การลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่สามารถสร้างรายได้ให้กับเราไปอีกหลาย 10 ปีก็นับว่าคุ้มค่ากับการรอคอย ทั้งเรายังสามารถปลูกพืชอายุสั้นแซมเพื่อสร้างรายได้ในขณะที่เรารอให้มะพร้าวออกผลผลิต ทั้งยังสามารถใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้อีกด้วย หรือจะปลูกไว้ใช้ในครัวเรือนของตนเองก็ไม่ได้ใช้พื้นที่มาก เห็นไหมหละครับว่าการปลูกมะพร้าวนั้นมีประโยชน์มากมายเพียงใด เห็นแบบนี้แล้วเราคงต้องหันมาลองทำกันสักตั้งแล้วหละครับ ไว้โอกาสหน้าทีมงานอีสานเดลี่จะนำเคล็ดลับดีๆอะไรมาฝากกันอีก     

ฝากติดตามบทความดีๆของทีมงานอีสานเดลี่หรือหากมีข้อสงสัยสามารถแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับเราได้ทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลย

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

Tags: การปลูกผัก, ของอร่อย, ของแซบ, ประโยชน์มากมาย, ปลูกง่าย, ปลูกมะพร้าว, พืชเศรษฐกิจ, มะพร้าว, มะพร้าวน้ำหอม, วิตามิน, สุดยอดผัก, หวาน, อร่อย, ออร์การนิค, อาชีพเสริม, อิสาน, อีสาน, แซบ